plebiscyt
Łódź Design Festival
na najlepsze polskie produkty

regulamin

Udział w plebiscycie jest bezpłatny. Zgłoszenia do must have 2022 przyjmujemy do 01.03.2022 r. do godziny 9 rano. 

Wypełnij formularz poniżej lub skorzystaj z tego linku i otwórz formularz w nowym oknie: form.jotform.com/211672822699365

 

REGULAMIN
must have 2022

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w plebiscycie must have (organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Designu – Łódź Design Festival).

2. Organizatorem plebiscytu ”must have” jest Łódź Art Center - fundacja zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000246599, z Siedzibą przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.

3. Administratorem danych osobowych jest Łódź Art Center ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.

4. Dane przetwarzane będą w celach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem plebiscytu “must have”, w tym dokonania wszelkich niezbędnych czynności, o których mowa w regulaminie. Dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej „RODO”.

a) W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail iod@lodzartcenter.com. Dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w niezbędnym zakresie dotyczącym udziału w plebiscycie.

b) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w regulaminie oraz na potrzeby prezentacji produktów podczas 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Designu – Łódź Design Festival 2022 r.

c) Dane osobowe mogą zostać przekazane naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są przekazywane poza obszar EOG.

d) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

e) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

5. Plebiscyt nosi nazwę „must have”.

6. Udział w plebiscycie jest bezpłatny.

 

II. OPIS PLEBISCYTU

1. Ogólne informacje o plebiscycie must have:

a) Plebiscyt must have, organizowany przez Łódź Design Festival jest rekomendacją dla konsumentów i sposobem wyrażenia uznania dla najlepszych firm i projektantów.

b) Rada Ekspertów, podczas obrad dokonuje subiektywnego wskazania najlepszych przedmiotów, odzwierciedlających aktualne trendy panujące na polskim rynku, ale również rekomendując przedmioty, które mogą stanowić, zgodnie z nazwą plebiscytu obiekt pożądania.

c) Rada Ekspertów, składająca się z uznanych architektów, przedstawicieli mediów oraz najważniejszych ośrodków wzornictwa w Polsce, przeprowadza monitoring rynku i nominuje kilkadziesiąt najlepiej zaprojektowanych produktów.

d) Do plebiscytu mogą również samodzielnie zgłaszać się producenci i projektanci. Obrady mają na celu wyłonienie ok 60-80 przedmiotów godnych polecenia - otrzymują one nieodpłatny znak jakości must have, którym mogą się posługiwać w kraju i za granicą. Wyróżnieni mają możliwość prezentacji produktów na wystawie zbiorowej eksponowanej w trakcie aktualnej edycji Łódź Design Festival. Prezentacja na wystawie must have ma charakter odpłatny, cena za udział jest przedmiotem indywidualnych negocjacji z Organizatorem plebiscytu. Aranżacja wystawy powstaje przy współpracy z architektem oraz agencją graficzną. Wyniki poprzednich edycji dostępne są na stronie www.musthave.lodzdesign.com

2. Ocenie Rady Ekspertów podlegają produkty i kolekcje produktów należące do następujących kategorii:

a) meble

b) moda (ubiór, biżuteria, akcesoria)

c) wyposażenie (oświetlenie, akcesoria)

d) budownictwo i akcesoria

e) ogród

f) elektronika

g) sport i rekreacja

h) dziecko

i) zdrowie i uroda

j) hobby, rozrywka, edukacja

k) usługi

3. Każdy z nominowanych przez Radę Ekspertów oraz zgłaszanych przez producenta lub uprawniony podmiot produktów, musi spełniać następujące kryteria:

a) produkt został przygotowany przy współpracy z projektantem lub grupą projektową

4. Dodatkowo, poza kryterium opisanym w punkcie 3a), produkt musi spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów

a) produkt jest wytwarzany lub sprzedawany przez firmę posiadającą siedzibę w Polsce,

b) produkt został zaprojektowany przez projektanta posiadającego polskie obywatelstwo, w przypadku zespołów projektowych, przynajmniej jedna z osób musi posiadać polskie obywatelstwo

5. Do plebiscytu może być zgłoszona nieograniczona ilość produktów pochodzących od jednego producenta lub uprawnionego podmiotu.

6. Do plebiscytu mogą być zgłaszane produkty lub kolekcje produktów.

7. Rada Ekspertów wyróżni dowolną ilość produktów spełniających kryteria plebiscytu.

8. Producent (lub inny uprawniony podmiot) wyróżnionego w plebiscycie produktu otrzyma dyplom lub statuetkę, oraz prawo do posługiwania się znakiem „must have” (według księgi znaku dostarczonej przez Organizatora).

9. Wyróżnione w plebiscycie produkty będą promowane w:

a) publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych

b) na stronie internetowej www.lodzdesign.com i www.musthave.lodzdesign.com

c) publikacjach i stronach internetowych patronów plebiscytu

d) na kontach na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) - prowadzonych przez Festiwal Łódź Design

e) w newsletterach skierowanych do subskrybentów i dziennikarzy.

 

III. ZGŁOSZENIA PRODUKTÓW DO PLEBISCYTU

1. W plebiscycie wyróżnione zostaną produkty zaprojektowane przez projektanta z polskim obywatelstwem lub/i wyprodukowane przez producenta, którego siedziba znajduje się na terytorium Polski.

2. W plebiscycie udział biorą produkty nominowane przez:

a) Radę Ekspertów

b) zaproponowane przez osoby fizyczne, osoby prawne – w tym producentów i projektantów.

3. Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz na stronie: www.musthave.lodzdesign.com 

4. Termin przyjmowania zgłoszeń: cały rok

5. Produkty nadesłane od dnia 10.03.2021 do dnia 01.03.2022 będą poddane ocenie w 12 edycji plebiscytu, a odpłatna prezentacja wyróżnionych produktów nastąpi podczas 16 edycji Międzynarodowego Festiwalu Designu – Łódź Design Festival 2022 r.

 

IV. RADA EKSPERTÓW

1. W skład Rady Ekspertów plebiscytu wchodzą eksperci z dziedziny wzornictwa, inwestorzy, dziennikarze, kuratorzy, projektanci i inne osoby zawodowo związane z tematyką dizajnu.

 

V. WYSTAWA

1. Każdy z produktów wyróżnionych w plebiscycie (po ustaleniach z producentem lub innym uprawnionym podmiotem) może zostać zaprezentowany na zbiorowej wystawie must have podczas Festiwalu.

2. Udział w wystawie będzie odpłatny na podstawie indywidualnych ustaleń między producentem (lub innym uprawnionym podmiotem) a Organizatorem.

3. Organizator zapewnia miejsce pod ekspozycję produktów w Centrum Festiwalowym, aranżację przestrzeni wystawy must have oraz identyfikację przestrzeni i prezentowanego obiektu.

4. Organizator zapewni również wpisanie wystawy w Program oraz umieszczenie informacji o wystawie na stronie www.lodzdesign.com i www.musthave.lodzdesign.com

5. Pozostałe kwestie dotyczące udziału w wystawie będą uregulowane przygotowaną przez Organizatora umową.

 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU

1. Lista wyróżnionych produktów zostanie podana do informacji publicznej podczas Łódź Design Festival 2022 i opublikowana na stronie internetowej www.lodzdesign.com

2. Lista wyróżnionych produktów zostanie wysłana w newsletterze do bazy subskrybentów oraz dziennikarzy Organizatora

3. Uroczyste wręczenie wyróżnień (statuetek bądź dyplomów) nastąpi w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Designu – Łódź Design Festival 2022r.

 

VII. DZIAŁANIA PROMOCYJNE

1. Producent lub uprawniony podmiot udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z przekazanej dokumentacji (opisu, ilustracji, fotografii i innych) zgłoszenia poprzez jego prezentację w trakcie organizowanych wystaw, pokazów, prezentacji i przeglądów w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora w czasie trwania Łódź Design Festival, a także po jego zakończeniu na czas nieokreślony przy realizacji wszelkich działań związanych z prezentacją festiwalu Łódź Design w czasie jego trwania, a także po jego zakończeniu w celu promocji festiwalu Łódź Design oraz Organizatora i Sponsorów festiwalu Łódź Design.

2. Licencja udzielona zostaje nieodpłatnie.

3. Producent lub uprawniony podmiot wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z dokumentacji fotograficznej, filmowej, video lub utrwalonej w technice cyfrowej, przedstawiającej zgłoszenia do plebiscytu, wykonanej przez Organizatora lub na zlecenie Organizatora w czasie wystaw Łódź Design Festival. Wyrażona zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani też terytorialnie. W szczególności, chociaż nie wyłącznie, Organizator ma nieograniczone prawo rozpowszechniania i publikowania materiałów bądź ich części w mediach, internecie, książkach, opracowaniach, antologiach, pracach zbiorowych, audycjach telewizyjnych, filmach, sieciach przekazu elektronicznego, technologiach mobilnych we wszelkiej formie.

4. Producent lub uprawniony podmiot udziela również zgody na dalsze przekazywanie licencji dla wszelkich mediów publikujących artykuły dotyczące projektu, w zakresie związanym z promocją projektu, organizatora lub partnerów organizatora.

5. Licencje opisane powyżej udzielone zostają bez ograniczeń terytorialnych na czas nieoznaczony.

6. Licencje udzielone zostają na następujących polach eksploatacji:

a) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;

b) wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w sieci Internet, w jakiejkolwiek formie technicznej;

c) wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamowych w formie ulotek, kartek pocztowych, katalogów, programów, zaproszeń, plakatów, billboardów, citylightów, CD, DVD, video;

d) Wykorzystywania w dowolnej formie w środkach masowego przekazu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyłączną podstawę regulującą Plebiscyt stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania przyznanego wyróżnienia oraz do cofnięcia zgody na posługiwanie się znakiem must have, w przypadku gdy Rada Ekspertów uzna większością głosów iż wyróżniony produkt przestał spełniać standardy plebiscytu must have.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu funkcjonowania Plebiscytu oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.lodzdesign.com